Khabar Hai | Arif Hameed Bhatti | Saeed Qazi | Tahir Malik | GNN | 12 September 2019