Khabar Hai | Arif Hameed Bhatti | Saeed Qazi | Tahir Malik | 10 Sep 2019