Khabar Hai | Arif Hameed Bhatti | Saeed Qazi | Tahir Malik | 09 Sep 2019